Léčebně ozdravný pobyt v Černé Hoře

Ten nejlepší zážitek pro Vaše děti.

Kázeňský řád – Mořský koník –

Hotelový komplex Perlová Pláž – Čanj – Černá Hora

 

 1. Podpisem „Smlouvy o účasti dítěte na léčebně ozdravném pobytu pořádaném Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky pod názvem „Mořský koník“ se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek Kázeňského řádu.

 

 1. Účastník léčebně ozdravného pobytu „Mořský koník“ je povinen dodržovat tento kázeňský řád, režim dne a pokyny vedení léčebně ozdravného pobytu (především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků), jež vycházejí ze „Smlouvy o účasti dítěte na léčebně ozdravném pobytu pořádaném Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky pod názvem „Mořský koník 2018“, viz příloha č. 3 LOR. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek. Účastník léčebně ozdravného pobytu je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

 

 1. Zákonný zástupce je povinen před nástupem, výchovný pracovník je povinen po nástupu na léčebně ozdravný pobyt seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným kázeňským řádem a to zejména s následujícími body:
 • Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu hotelový komplex, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
 • Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
 • Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu.
 • Strava – Děti musí respektovat zákaz konzumace potravin mimo areál hotelového komplexu (pouze se souhlasem Hlavního lékaře turnusu, posléze Výchovného pracovníka) a dodržovat pitný režim.
 • Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
 • Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
 • Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (výchovný pracovník, zdravotnický personál, vedení turnusu).
 • V době konání výletu neopustí dítě svůj oddíl
 • Ztráty, nálezy, škody – V případě ztrát, nálezů, eventuálně škod vzniklých na věcech je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit výchovnému pracovníkovi.
 • Elektrická zařízení – je přísně zakázáno používat na pokojích dětí varné konvice, vařiče, elektrické žehličky a další elektrická zařízení, kde je riziko úrazu nebo vzniku požáru. Taktéž je přísně zakázáno používat svíčky či jakýkoli jiný zdroj otevřeného ohně.
 • Návštěvy na pokojích – je zakázáno navštěvovat pokoje opačného pohlaví bez schválení výchovného pracovníka.

V případě, že účastník léčebně ozdravného pobytu nedodrží výše uvedené pokyny a bude závažným způsobem porušovat kázeňský řád, bude mu udělena „Výtka vedoucího pracovníka“.

V případě opakovaného porušení léčebného a kázeňského řádu ze strany účastníka léčebně ozdravného pobytu a opakovaného nerespektování pokynů výchovného pracovníka, bude udělena účastníkovi „Výtka hlavního vedoucího“

V případě nerespektování léčebného a kázeňského řádu ze strany účastníka léčebně ozdravného pobytu, bude po udělení „Výtky výchovného pracovníka“ a „Výtky hlavního vedoucího“ následovat transport účastníka do České republiky na náklady zákonných zástupců.

V případě zjištění prokazatelné šikany je udělena pouze jedna výtka a to hlavním vedoucím turnusu. Poté následuje transport účastníka do České republiky na náklady zákonných zástupců.

Lenka Hajtmanová,vedoucí oddělení zdravotního turismu, společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o.

 

 

 • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář